Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2012
Фарватер №5 (54), 2012 – Додаток