Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2012
Фарватер №4 (53), 2012 – Додаток